Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle Cliënten.
De algemene voorwaarden of eventueel bijkomende voorwaarden van de Cliënt worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar, uitgedrukt in euro en exclusief btw.
Indien verplaatsings-,  en/of andere kosten worden aangerekend, wordt dit op voorhand overeengekomen en apart vermeld op de factuur.

 

Artikel 3: Aard, levering en uitvoering van de overeenkomst

De Consultant en de Cliënt gaan een dienstenovereenkomst aan.
Op basis van deze middelenverbintenis levert de Consultant zijn diensten aan de Cliënt.
De diensten worden uitgevoerd op de zetel van de Consultant, tenzij anders overeen gekomen, en geleverd in persoon, telefonisch en/of via elektronische weg zonder uitsluiting van enige andere mogelijke manier.

 

Artikel 4: Betaling en facturatie

De geleverde diensten worden betaald nà levering aan de Cliënt via tussentijdse maandelijke facturatie.
De bedragen staan vermeld op de website en zijn exclusief BTW.
Facturen hebben een betalingstermijn van van 14 dagen.
Bij niet-betaling zijn de gebruikelijke intrestvoeten van toepassing evenals een kost van 125,00 euro.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

De Cliënt heeft geen herroepingsrecht op de bestelde of geleverde diensten, behoudens schriftelijk akkoord van de Consultant.

Artikel 6: Garantie 

De Diensten worden geleverd in het kader van een middelenverbintenis, wat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de diensten zo goed mogelijk te leveren en als een goed huisvader te zorgen voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
De Consultant exonereert zich van enig mogelijk resultaat.

 

Artikel 7: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Artikel 8: Toepasselijk recht & geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.
Bij mogelijke geschillen en/of betwistingen opteren Partijen in eerste instantie voor een oplossing via een erkend bemiddelaar. 
Indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: Jaguar Consultancy Commanditaire Vennootschap
Ondernemingsnummer: 0771.337.961
Vestigingsadres: Lindenlei 60/5, 2900 Schoten, België
Polis Beroepsaansprakelijkheid: KBC - 37.962.967-0000